دوره و شماره: دوره 6، شماره 79، اردیبهشت 1402، صفحه 1-300 (بهار جلد دوم) 
نقش تعاملی تنوع جنسیتی هیئت مدیره بر رابطه بین افشای اطلاعات زیست محیطی و عملکرد مالی

صفحه 56-78

محمد حسن جاری الساعدی؛ فاطمه صراف؛ مهران نصرت زاده؛ محسن حمیدیان


بررسی تاثیر عدم اطمینان محیطی بر حساسیت سرمایه گذرای به جریان نقدی

صفحه 88-98

جواد طوفانی چهارده؛ ولی اله ولی نیا؛ مجید جعفری جهانگیر؛ کیانا سادات محمدی


رابطه مدیریت سود و بازده سهام با توجه به نقش اثرات مقطعی

صفحه 119-132

فرزین خوشکار؛ رقیه هاشم نژاد خانقاه؛ زهرا مروتی


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان جلد اول
پاییز جلد سوم
پاییز جلد دوم
پاییز جلد اول
تابستان جلد سوم
تابستان جلد دوم
تابستان جلد اول
بهار جلد سوم
بهار جلد دوم
بهار جلد اول