دوره و شماره: دوره 6، شماره 79، اردیبهشت 1402، صفحه 1-300 (بهار جلد دوم) 
نقش تعاملی تنوع جنسیتی هیئت مدیره بر رابطه بین افشای اطلاعات زیست محیطی و عملکرد مالی

صفحه 56-78

محمد حسن جاری الساعدی؛ فاطمه صراف؛ مهران نصرت زاده؛ محسن حمیدیان


بررسی تاثیر عدم اطمینان محیطی بر حساسیت سرمایه گذرای به جریان نقدی

صفحه 88-98

جواد طوفانی چهارده؛ ولی اله ولی نیا؛ مجید جعفری جهانگیر؛ کیانا سادات محمدی


رابطه مدیریت سود و بازده سهام با توجه به نقش اثرات مقطعی

صفحه 119-132

فرزین خوشکار؛ رقیه هاشم نژاد خانقاه؛ زهرا مروتی


شماره‌های پیشین نشریه

تابستان جلد دوم
تابستان جلد اول
بهار جلد سوم
بهار جلد دوم
بهار جلد اول