اثر امنیت شغلی و رفاه کارکنان در ارائه خدمات به مشتریان : مطالعه ای در شعب بانک ملی استان آذربایجان شرقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد مدیریت مالی، واحد عجب شیر، دانشگاه آزاد اسلامی، عجب شیر، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی اثر امنیت شغلی و رفاه کارکنان در ارائه خدمات به مشتریان : مطالعه ای در شعب بانک ملی استان آذربایجان شرقی پرداخته است. این مطالعه ازنظر ماهیت کاربردی و ازنظر روش اجرا توصیفی- علّی می‌باشد. جامعه آماری تحقیق را کلیه کارمندان بانک ملی استان آذربایجان شرقی تشکیل می‌دهند که با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه‌گیری در دسترس- قضاوتی تعداد 313 نفر به‌عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. و برای جمع‌آوری داده‌های اولیه از ابزار پرسشنامه استفاده شد که پرسشنامه امنیت شغلی دارای 3 سوال و به پیروی از شارما و همکاران (2016) و پرسشنامه رفاه کارکنان 18 سال و به پیروی از هاگ و همکاران (2000)، همچنین پرسشنامه ارائه خدمات به مشتریان 30 سوال به پیروی از سقاییان (1390) می باشد. برای تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها از روش معادلات ساختاری و نرم‌افزار پی ال اس 3 استفاده شد. یافته‌های تحقیق نشان داد امنیت شغلی و رفاه کارکنان بر ارائه خدمات به مشتریان در شعب بانک ملی استان آذربایجان شرقی تاثیر مستقیم معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات