راهنمای نویسندگان

 تعرفه پذیرش مقاله

پس از داوری و تایید و پذیرش نهایی مقالات، مبلغ 5/000/000 ریال بابت هزینه از پژوهشگران عزیز دریافت خواهد شد.

لطفاً هزینه پذیرش مقاله را به شماره کارت زیر واریز کرده و سپس رسید واریزی را از طریق واتساپ یا تلگرام به شماره 09900220262 ارسال کنید.

5892-1015-3390-9723

بنام سعید شیپوریان