فرایند پذیرش مقالات

1- مقاله توسط نویسنده مسئول از طریق سایت به نشریه ارسال می شود.

2- مقاله توسط سردبیر بررسی اولیه شده و درصورت تایید به داوران ارسال می شود.

3- نهایت بعد از دو روز نتیجه مقاله از داوران گرفته شده و اصلاحات احتمالی به نویسنده مسئول منتقل می شود.

4- بعد از انجام اصلاحات و ارسال مقاله بازنگری شده از طریق سایت مجدد مقاله به داوران ارسال و پذیرش مقاله اخذ می شود.

5- مقاله جهت پرداخت هزینه (400 هزار تومان) به قسمت پرداخت هزینه منتقل می شود و نویسنده بایستی مبلغ را به شماره کارت اعلام شده در ایمیل واریز نماید.

6- بعد از واریز هزینه ایمیل پذیرش نهایی به نویسندگان ارسال می شود و گواهینامه پذیرش مقاله نهایتا پس از دو روز به ادرس پستی نویسندگان ارسال می شود.

7- مقاله جهت صفحه آرایی و ویرایش نهایی به نوبت گذاشته شده و بعد از صفحه ارایی در سایت منتشر خواهد شد.