بررسی تنوع جنسیتی بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری، موسسه آموزش عالی رسام، کرج، ایران.

2 کارشناسی ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی رسام، کرج، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش تنوع جنسیتی هیات مدیره بر عملکرد شرکتها می باشد. اطلاعات اخذ شده در رابطه با متغیر‌های پژوهش وارد صفحه گسترده اکسل شده و سپس با استفاده از نرم‌افزار ایویوز تحلیل شدند. جامعة آماری این پژوهش به روش حذف سیستماتیک از میان ۲۲۶ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دورة زمانی ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ می‌باشد. نتایج آماری پشتوانه کافی جهت اثبات ارتباط بین تنوع جنسیت جنسیتی و عملکرد مالی نداشت. نتایج بدست آمده متفاوت با نتایج پژوهش‌ها خارجی بود. به نظر می‌رسد توزیع فراوانی و تعداد اندک حضور بانوان در میان اعضای هیئت مدیره شرکت‌ها از منظر آماری نمی‌تواند دلیلی بر اثبات فرضیات پژو هشگر باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات