نقش میانجی کنترل فردی حسابرس بر رابطه بین استرس شغلی حسابرس و تمایلات اخلاقی حسابرس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد حسابداری، واحد علوم تحقیقات تهران (ایلام)، دانشگاه آزاد اسلامی، ایلام، ایران.

2 کارشناسی ارشد حسابداری، واحد علوم و تحقیقات هرمزگان، دانشگاه آزاد اسلامی، هرمزگان، ایران.

چکیده

حرفه حسابرسی در راستای جلب و حفظ اعتماد عمومی در یک جامعه از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده و مستلزم آن است که حسابرسان وظایف خود را با رعایت اخلاق حرفه‌ای و رفتارهای حرفه‌ای ایفا نمایند، چرا که تمایلات اخلاقی و رفتارهای غیرحرفه‌ای آنها می‌تواند کیفیت حسابرسی را تحت تأثیر قرار دهد، در نتیجه اعتماد عمومی از بین رفته و تبع آن حیثیت کل حرفه حسابرسی لطمه می‌بینید. بر این اساس می‌توان عنوان نمود که تمایلات اخلاقی حسابرس عاملی حیاتی در شکل‌دهی این حرفه است و شناسایی عوامل تأثیرگذار بر آن می‌تواند زمینه ارتقا و بهبود قضاوت‌های اخلاقی تر حسابرسان را فراهم آورد. بنابراین هدف اصلی این پژوهش بررسی نقش استرس شغلی حسابرس در تمایلات اخلاقی حسابرس و با توجه به کنترل فردی حسابرس می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی ایران طی سال 1399 می‌باشند. با توجه به اینکه تعداد حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی ایران 2688 نفر می‌باشد، بر اساس فرمول کوکران 336 حسابرس به عنوان حجم نمونه انتخاب گردید. این پژوهش به لحاظ داده‌ها توصیفی-تحلیلی بوده و با توجه به معیار زمانی یک پژوهش مقطعی است. بعلاوه به لحاظ اهداف، یک پژوهش کاربردی است و برای تحلیل فرضیه‌ها از روش معادلات ساختاری توسط نرم‌افزار PLS استفاده شده است.
نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که تأثیر استرس شغلی حسابرس بر تمایلات اخلاقی حسابرس مثبت و معناداری دارد. به عبارت دیگر استرس شغلی حسابرس موجب افزایش تمایلات اخلاقی حسابرس (حساسیت اخلاقی حسابرس و قضاوت اخلاقی حسابرس) می‌شود. همچنین یافته‌ها نشان داد کنترل فردی حسابرس بر رابطه بین استرس شغلی حسابرس و تمایلات اخلاقی حسابرس (حساسیت اخلاقی حسابرس و قضاوت اخلاقی حسابرس) تأثیر مثبت و معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات