بررسی تاثیر عدم اطمینان محیطی بر حساسیت سرمایه گذرای به جریان نقدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، واحد شهرقدس، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرقدس، ایران.

2 حسابدار رسمی، کارشناسی ارشد حسابداری، واحد اهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اهر، ایران.

3 حسابدار رسمی، کارشناسی ارشد حسابداری، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

حساسیت سرمایه گذاری-جریان نقدی برای شرکت‌هایی که با تعهدات بیش از حد بین هزینه‌های داخلی و خارجی مواجه می شوند، بسیار قوی خواهد بود. بنابراین، این شرکت‌ها به عنوان شرکت‌هایی با محدودیت مالی بالا در نظر گرفته می‌شوند. علاوه بر این، همچنین نشان داده شده است که درجه حساسیت سرمایه‌گذاری‌جریان نقدی با پارامترهای مختلف نمونه متفاوت است. از این رو با توجه به مطالب فوق این تحقیق به دنبال بررسی این موضوع است که آیا عدم اطمینان محیطی بر میزان حساسیت سرمایه‌گذاری به جریان نقدی شرکت‌‌ها تأثیر دارد؟ جامعه آماری تحقیق 120 شرکت120 شرکت؛ شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. همچنین قلمرو زمانی شامل 10 سال متوالی از سال 1391 تا 1400 است با توجه به نتایج آزمون فرضیه متغیر عدم اطمینان محیطی با توجه به اینکه سطح معناداری آن کوچکتر از 5 درصد هستند که نشان دهنده رابطه معنادار با حساسیت سرمایه گذاری به جریان نقدی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارد

کلیدواژه‌ها

موضوعات