بررسی تاثیر اجتناب از مالیات شرکت‌ها بر ارزش وجه نقد مازاد در بازار سرمایه ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری، موسسه آموزش عالی رسام، کرج، ایران.

2 کارشناسی ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی رسام، کرج، ایران.

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی تاثیر اجتناب از مالیات شرکت‌ها بر ارزش وجه نقد مازاد می باشد. برای اندازه‌گیری اجتناب از مالیات از نرخ موثر مالیاتی و برای اندازه‌گیری وجه نقد مازاد از پسماندهای مدل نگهداشت وجه نقد بهینه استفاده شده است. در نهایت با استفاده از اطلاعات 153 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی یک دوره 9 ساله از سال 1392 تا 1400 به آزمون فرضیه‌ تحقیق پرداخته شده است. همچنین برای آزمون فرضیه‌ پژوهش از نرم‌افزار ایویوز استفاده شده است. یافته‌های این مطالعه نشان داد که اجتناب از مالیات تاثیر منفی و معناداری بر ارزش وجه نقد مازاد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات