بررسی تاثیر مدیریت جریانات نقدی بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 کارشناسی ارشد حسابداری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

در مورد مدیریت جریانات نقدی نظریه پرطرفداری وجود دارد که مبین تبدیل مواد به پول نقد حاصل از فروش کالا و خدمات می باشد این مورد بازتابی از توانایی شرکت برای تولید و یکی از مفاهیم اساسی در حوزه ادبیات مالی است، بنابراین این پژوهش به بررسی تاثیر مدیریت جریانات نقدی بر عملکرد شرکت در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. در این پژوهش تعداد 138 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1392-1388 بررسی شده است. جهت آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیونی خطی چند گانه پولد (تلفیقی) استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد، که در حالت کلی مدیریت جریانات نقدی بر شاخص های ارزیابی عملکرد از جمله بازده حقوق صاحبان سهام، بازده دارایی و نسبت کیوتوبین تاثیر مثبت و معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات