دوره و شماره: دوره 6، شماره 84، مهر 1402، صفحه 1-340 (پاییز جلد اول) 
تأثیر خودشیفتگی مدیران بر اجتناب مالیاتی

صفحه 1-14

محمود حسن زاده کوچو؛ امین مهدی نیا اسبویی


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان جلد اول
پاییز جلد سوم
پاییز جلد دوم
پاییز جلد اول
تابستان جلد سوم
تابستان جلد دوم
تابستان جلد اول
بهار جلد سوم
بهار جلد دوم
بهار جلد اول