تاثیر افشای گزارش پایداری بر سرمایه نامشهود شرکت‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری، موسسه آموزش عالی رسام، کرج، ایران.

2 کارشناسی ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی رسام، کرج، ایران.

چکیده

هدف از انجام این مطالعه بررسی تاثیر افشای گزارش پایداری بر سرمایه نامشهود شرکت‌ها در شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. این پژوهش بر‌اساس ماهیت و اهداف پژوهش از نوع پژوهش‌های کاربردی می‌باشد. بر‌اساس چگونگی بدست آوردن داده‌های مورد نیاز و از نظر طبقه‌بندی تحقیقات با توجه به هدف آن‌ها، در زمرة تحقیقات توصیفی قرار دارد و از نظر روش جزء تحقیقات پس رویدادی است. برای اندازه‌گیری متغیر گزارش پایداری از چک لیست ارائه شده توسط یوهان و همکاران (2017) استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل 120 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. که طی دوره 7 ساله از سال‌های 1394 تا 1400 است که مجموعاً 840 مشاهده (سال- شرکت) می‌باشد. یافته‌های این پژوهش این است که نهادها با همکاری یکدیگر می‌توانند در وهلۀ اول، نهاد مسئول موضوع پایداری را مشخص کنند، سپس باید چارچوب مفهومی و استانداردها و اصول پایداری به‌صورت رسمی در کشور تدوین و ترجمه شوند. در ادامه باید نهاد و مرجع ارزیابی گزارش‌های پایداری نیز مشخص شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات