بررسی خوانایی صورت‌های مالی و ریسک‌پذیری شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی حکیم نظامی قوچان، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین خوانایی صورت های مالی و ریسک پذیری شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بین سال های 1391تا1397است. با استفاده از روش حذف سیستماتیک در مجموعه 1050 شرکت(7 سال– 150شرکت) جهت بررسی رابطه بین متغیرهای پژوهش بعنوان نمونه انتخاب شد. در این پژوهش از رگرسیون چندمتغیره و نرم‌افزار ایویوز 10 جهت پیاده‌سازی و آزمون فرضیه ها استفاده شده است.نتایج این پژوهش نتایج نشان می دهد که بین خوانایی صورت های مالی بر اساس شاخص فوگ و ریسک پذیری شرکت رابطه معناداری وجود ندارد. بین خوانایی صورت های مالی براساس شاخص طول متن و ریسک پذیری شرکت رابطه معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات