دوره و شماره: دوره 6، شماره 83، شهریور 1402، صفحه 1-30 (تابستان جلد سوم) 
تأثیر کارایی هیئت مدیره بر ضعف کنترل داخلی

صفحه 15-28

محسن احمدی؛ مرجان کیانی قلعه سردی؛ میثم عباسی نیا


شماره‌های پیشین نشریه

پاییز جلد اول
تابستان جلد سوم
تابستان جلد دوم
تابستان جلد اول
بهار جلد سوم
بهار جلد دوم
بهار جلد اول