تأثیر کارایی هیئت مدیره بر ضعف کنترل داخلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری، واحد گچساران، دانشگاه آزاد اسلامی، گچساران، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، واحد گچساران، دانشگاه آزاد اسلامی، گچساران، ایران.

چکیده

با گسترش شرکت‌های سهامی و افزایش وظایف و اختیارات هیئت مدیره شرکت‌ها، این سوال مطرح می‌گردد که مدیران چگونه پی‌گیر منافع سهامداران خواهند بود و چه تضمینی برای تأمین منافع کلیدی و سهامداران و سایر گروه‌های ذینفع وجود دارد و ناکارآمدی سرمایه‌گذاری شرکت‌های دارای ضعف کنترل داخلی نسبت به شرکت‌هایی که دارای ضعف کنترل داخلی نیستند پس از افشای اطلاعات از بین می‌رود همچنین تفکیک مالکیت از مدیریت در سطح شرکت‌ها باعث به وجود آمدن ناسازگاری میان مدیران و مالکان می‌شود. از این رو هدف این تحقیق بررسی این موضوع است که کارایی هیئت مدیره بر ضعف کنترل داخلی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال‌های 1395 تا 1399 و نمونه مشتمل بر 120 شرکت با استفاده از رگرسیون لجستیک پرداخته شد که نتایج آزمون فرضیه‌ها نشان داد که پتانسیل و پویایی هیئت مدیره (کارایی هیئت مدیره) تاثیر معناداری بر ضعف کنترل داخلی دارد یعنی به عبارتی هرچقدر هیئت مدیره‌ها از پویایی و پتانسیل بالایی برخوردار باشتند شرکت‌ها کمتر دچار ضعف کنترل داخلی می‌گردند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات