دوره و شماره: دوره 6، شماره 80، خرداد 1402، صفحه 1-300 (بهار جلد سوم) 
جایگاه پاسخگویی در بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد

صفحه 195-206

عباسعلی حق پرست؛ بهاره براهویی پیرنیا؛ معین ایلاقی؛ نوشین دازه؛ لیلا عرب


تاثیر کمیته سرمایه گذاری بر اهرم مالی شرکت

صفحه 300-314

امنه گرامی؛ زهرا شهریاری؛ زهرا نعمت اللهی؛ ریحانه با محبت


شماره‌های پیشین نشریه

تابستان جلد دوم
تابستان جلد اول
بهار جلد سوم
بهار جلد دوم
بهار جلد اول