دوره و شماره: دوره 6، شماره 80، خرداد 1402، صفحه 1-300 (بهار جلد سوم) 
جایگاه پاسخگویی در بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد

صفحه 195-206

عباسعلی حق پرست؛ بهاره براهویی پیرنیا؛ معین ایلاقی؛ نوشین دازه؛ لیلا عرب


تاثیر کمیته سرمایه گذاری بر اهرم مالی شرکت

صفحه 300-314

امنه گرامی؛ زهرا شهریاری؛ زهرا نعمت اللهی؛ ریحانه با محبت


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان جلد اول
پاییز جلد سوم
پاییز جلد دوم
پاییز جلد اول
تابستان جلد سوم
تابستان جلد دوم
تابستان جلد اول
بهار جلد سوم
بهار جلد دوم
بهار جلد اول