تاثیر کمیته سرمایه گذاری بر اهرم مالی شرکت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه فنی حرفه ای، آموزشکده فنی حرفه ای دختران، اقلید، ایران.

2 گروه حسابداری دانشگاه فنی حرفه ای، آموزشکده فنی حرفه ای دختران، اقلید، ایران.

چکیده

شرکت ها برای افزایش دارایی های نقدی خود سعی می کنند از مدیران با تجربه ای که کمیته سرمایه گذاری را تشکیل داد ه اند استفاده نمایند تا بدین وسیله بتوانند مسیرهای عملکرد و فعالیت های شرکت را بهتر انجام دهند و با اعتماد و اطمینان بیشتری در روند تصمیم گیری ها و اعمال اهداف سازمانی قدم بردارند. با توجه به مطالعاتی که احمد و همکاران در سال 2020 انجام داده اند، ویژگیهای کمیته سرمایه گذاری متغیری است که بر دارایی نقدی و رشد شرکت تأثیر میگذارد؛ این ویژگی ها را میتوان تجربیات، استقلال، تعداد جلسات و اندازه اعضای کمیته سرمایه گذاری در نظر گرفت بنابرا ین در این مقاله ما به بررسی تاثیر کمیته سرمایه گذاری بر اهرم مالی پرداختیم. به منظور دستیابی به هدف کلی پژوهش چهار فرضیه تدوین جامعه‌ی آماری مورد مطالعه‌ی این تحقیق، کلیه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران که از سال 1397 یا قبل از آن در بورس تهران عضویت داشته‌اند می‌شود. نتایج نشان می دهد بین تجربیات کمیته سرمایه‌گذاری و اهرم مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد. بین استقلال کمیته سرمایه‌گذاری و اهرم مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد. بین تعداد جلسات کمیته سرمایه‌گذاری و اهرم مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد. بین اندازه کمیته سرمایه‌گذاری و اهرم مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات