بررسی تأثیر دوره تصدی حسابرسی بر عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد حسابداری، واحد مرکز آموزش بین المللی خلیج فارس، دانشگاه آزاد اسلامی، خرمشهر، ایران.

2 دانشجوی دکتری حسابداری، واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامی، مرند، ایران.

چکیده

یکی از شاخص هایی که عدم تقارن اطلاعاتی را بهبود می بخشد، دوره تصدی حسابرس است. بنابراین در این مطالعه تاثیر دوره تصدی حسابرس بر عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران بررسی شده است. انگیزه اصلی انجام این تحقیق، در خصوص کاهش عدم تقارن اطلاعاتی براثر افزایش دوره تصدی حسابرس در شرکت ها بوده است. هدف از تحقیق تعیین این موضوع است که آیا مدت حضور حسابرس در شرکت ها عدم تقارن اطلاعاتی را تحت تاثیر قرار می دهد یا خیر. تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی بوده و روش تحقیق از نوع علی پس رویدادی می باشد. برای آزمون فرضیه های تحقیق تعداد 101 شرکت از بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1393-1400 انتخاب شده اند. در تحقیق حاضر به منظور کاهش خطای اندازه گیری دوره تصدی حسابرس از اطلاعات مالی چهار دوره قبل از دوره زمانی تحقیق نیز استفاده شده است. با بهره گیری از تحلیل رگرسیون خطی چند گانه، نتایج تحقیق دلالت بر تاثیر دوره تصدی حسابرس بر عدم تقارن اطلاعاتی دارد. بنابراین افزایش در دوره تصدی حسابرسی، عدم تقارن اطلاعاتی نسبت به اطلاعات ارائه شده توسط واحد تجاری را کاهش می‌دهد که این یافته، دیدگاه تخصص حسابرس را تایید و نگرانی در خصوص دیدگاه استقلال حسابرس را برطرف می‌نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات