تاثیر افشای پایداری شرکت بر هزینه حقوق صاحبان سهام و ریسک غیر سیستماتیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، شهر قدس، ایران.

2 کارشناسی ارشد حسابداری، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، شهر قدس، ایران.

چکیده

توجه به گزارشگری پایداری در سال های اخیرا توجه فزاینده ای به خود جلب کرده است. گزارشگری پایداری در یک تعریف کلی شامل افشای اطلاعات مالی و غیر مالی است. یکی از مهم ترین عوامل موثر بر ریسک شرکت ها و هزینه های تامین مالی آن ها، عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه های نمایندگی است. از این رو، هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر افشای پایداری شرکت بر هزینه حقوق صاحبان سهام و ریسک غیر سیستماتیک است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت تحلیلی می‌باشد. برای جمع‌آوری داده‌های آن از صورت‌های مالی شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران و برای تحلیل آن ها از نرم افزار ایویوز نسخه 10 استفاده‌شده است. نمونه آماری پژوهش 105 شرکت از شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1395 الی 1400 می‌باشد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که بین افشای پایداری و هزینه حقوق صاحبان سهام و ریسک غیر سیستماتیک رابطه منفی و معناداری وجود دارد. به این معنی که با افزایش افشای پایداری، ریسک غیر سیستماتیک و هزینه حقوق صاحبان سهام کاهش پیدا می کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات