تاثیر مشغله کمیته حسابرسی بر مدیریت سود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری، موسسه آموزش عالی فروردین، قائم شهر، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی فروردین، قائم شهر، ایران.

چکیده

هدف این تحقیق تاثیر مشغله اعضای کمیته حسابرسی بر مدیریت سود می‌باشد. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش علی همبستگی می‌باشد. جامعه آماری تحقیق کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در بازه زمانی 5 ساله 1396 الی 1400 بوده است که از طریق نمونه‌گیری حذف سیستماتیک در مجموع شرکت مورد مطالعه قرار گرفتند. برای آزمون فرضیه های تحقیق از مدل رگرسیون تعمیم یافته و داده های ترکیبی استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد بین مشغله حسابرسی و مدیریت سود واقعی و تعهدی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. به عبارت دیگر در شرکتهایی که اعضای کمیته حسابرسی دارای چند سمت مدیریتی و اجرایی هستند مدیران شرکتها اقدام به رفتار فرصت طلبانه نموده و اقدام به مدیریت سود می‌نمایند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات