بررسی رابطه بین انعطافپذیری مالی و سرمایه اجتماعی در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه پیام نور ابوموسی، ابوموسی، ایران.

چکیده

هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین انعطاف پذیری مالی و سرمایه اجتماعی در بورس اوراق بهادار تهران در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. این پژوهش از نوع کاربردی و نیمه تجربی بوده و روش به کار گرفته شده از نوع پس فاکتوری است. برای این منظور یک فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی در پژوهش تعریف شد. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش، از معیار آماری تحلیل رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شده است. نوع داده های مورد استفاده برای آزمون فرضیه های تحقیق مربوطه، داده های تابلویی بود. جامعه نمونه پژوهش شامل 120 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به روش نمونه گیری در دسترس است که داده های آنها طی سال های 1393 تا 1399 مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که بین انعطاف پذیری مالی و سرمایه اجتماعی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات