ارتباط بین ویژگی های کمیته حسابرسی و کیفیت گزارشگری مالی با تأکید بر استقلال هیئت‌مدیره

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد حسابداری، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران.

2 دانشیار گروه حسابداری، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران.

3 مربی گروه حسابداری، موسسه آموزش عالی اسوه معاصر، تبریز، ایران.

چکیده

محصول نهایی فرآیند حسابداری، گزارشگری مالی می باشد که طی سال های اخیر با چالش هایی همراه بوده است. به منظور افزایش کیفیت اطلاعات حسابداری نزدیک نیم قرن است نهادهای قانونگذار مالی سعی در اشاره به جایگاه کمیته حسابرسی داشتند چرا که کمیته حسابرسی به عنوان رابط بین تهیه کنندگان اطلاعات و حسابرسان نقش اساسی را در کنترل فعالیت های مالی داشته است. علاوه بر این نظام راهبری شرکتی استقلال اعضای هیئت مدیره را دیگر عامل تاثیرگذار در کیفیت گزارشگری مالی می داند. از اینرو هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط کیفیت کمیته حسابرسی با کیفیت گزارشگری مالی با تأکید بر استقلال هیأت مدیره می باشد. برای دستیابی به اهداف و فرضیه های پژوهش جامعه آماری شامل دو نمونه متفاوت با تعداد 114 شرکت برای دوره زمانی 1391-1397 مورد بررسی قرار گرفت. برای اندازه گیری کیفیت گزارشگری مالی از مدل کاسنیک(1999) استفاده گردید. معیارهای مورد استفاده برای سنجش کیفیت کمیته حسابرسی شامل استقلال اعضای کمیته، تخصص مالی رئیس کمیته و تخصص مالی اعضای کمیته می باشد. استقلال هیأت مدیره نیز از طریق تقسیم اعضای غیرموظف به کل اعضای هیأت مدیره اندازه گیری شد. جهت آزمون فرضیه ها از تحلیل رگرسیون با استفاده از نرم افزار Stataاستفاده گردید. در این مطالعه دو فرضیه اصلی مطرح گردید و نتایج نشان داد از کیفیت کمیته حسابرسی فقط استقلال اعضای کمیته حسابرسی می تواند با کیفیت گزارشگری مالی ارتباط(مستقیم) داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات