دوره و شماره: دوره 6، شماره 86، آذر 1402، صفحه 1-298 (پاییز جلد سوم) 
تاثیر حق الزحمه حسابرسی بر بی قاعدگی پایداری سود

صفحه 52-66

علیرضا خیرالهی؛ رسول عبدی؛ زهرا خیرالهی


بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر بودجه بندی سرمایه ای

صفحه 128-140

مرضیه روزخوش؛ عباس قدرتی زوارم؛ مصطفی شادکامی


بررسی تاثیر حق الزحمه حسابرسی بر دسترسی تامین مالی

صفحه 153-166

سعید اکبرپور؛ محمدرضا همدانلو؛ علی تیرآبادی


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان جلد اول
پاییز جلد سوم
پاییز جلد دوم
پاییز جلد اول
تابستان جلد سوم
تابستان جلد دوم
تابستان جلد اول
بهار جلد سوم
بهار جلد دوم
بهار جلد اول