بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر بودجه بندی سرمایه ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد حسابداری، موسسه آموز ش عالی اشراق، بجنورد، ایران.

2 استادیار گروه حسابداری، موسسه آموزش عالی اشراق، بجنورد، ایران.

3 مدرس گروه حسابداری، موسسه آموزش عالی اشراق، بجنورد، ایران.

چکیده

پروژههای سرمایهای به مقدار قابل توجهی برنامهریزی و بودجه نیاز دارند زیرا آنها سرمایهگذاری قابل توجهی هستند. اگر فرآیند بودجهریزی سرمایه را طی کنید، متوجه خواهید شد که به چه مقدار پول نیاز دارید و آیا میتواند از نظر مالی بر سایر سرمایهگذاریهای شما تأثیر بگذارد. پروژه‌های سرمایه‌ای می‌توانند مستقل باشند، به این معنی که بر تأمین مالی پروژه‌های دیگر شرکت تأثیر نمی‌گذارند، یا متقابلاً منحصر به فرد هستند، که به نوعی با تأمین مالی پروژه‌های دیگر مرتبط هستند. لذا، با توجه به اهمیت موضوع به بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر بودجه‌بندی سرمایه‌ای شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران خواهیم پرداخت. لذا، هدف اصلی این پژوهش این است که به بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر بودجه‌بندی سرمایه‌ای شرکت پرداخته و روش پژوهش از نوع کاربردی است و جامعه‌آماری این پژوهش شامل شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد که تعداد 105 شرکت با استفاده از روش حذفی سیستماتیک به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. بازه زمانی این پژوهش شامل یک دوره 5 ساله از ابتدای سال 1396 تا پایان سال 1400 است. جهت جمع‌آوری داده‌ها از سایت سازمان بورس و نرم افزار ره آورد نوین استفاده گردید و سپس داده‌های جمع‌آوری شده به وسیله نرم افزار ایویوز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج نشان داد مسئولیت اجتماعی بر مولفه‌های بودجه‌بندی سرمایه‌ای رابطه مستقیم و معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات