تأثیر کیفیت کنترل داخلی بر افشای اطلاعات مسئولیت اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی مهرگان، محلات، ایران.

چکیده

هدف این تحقیق، بررسی تأثیر کیفیت کنترل داخلی بر افشای اطلاعات مسئولیت اجتماعی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در راستای هدف پژوهش، یک فرضیه تدوین شد. جهت آزمون این یک فرضیه با استفاده از روش حذف سیستماتیک، نمونه‌ای متشکل از 106 شرکت از بین شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال‌های 1391 لغایت 1400 انتخاب گردید. برای تجزیه ‌و تحلیل دادها و آزمون فرضیه از مدل‌های رگرسیون چند متغیره به روش داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج فرضیه پژوهش نشان داد کیفیت کنترل داخلی بر افشای اطلاعات مسئولیت اجتماعی تاثیر مثبت و معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات