بررسی نقش عوامل محیطی، اجتماعی و شرکتی در پیش‌بینی درماندگی مالی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد حسابداری، واحد شهریار، دانشگاه آزاد اسلامی، شهریار، ایران.

2 مدرس گروه حسابداری، واحد شهریار، دانشگاه آزاد اسلامی، شهریار، ایران.

چکیده

هدف اصلی این تحقیق ، بررسی نقش عوامل محیطی ، اجتماعی و شرکتی در پیش‌بینی درماندگی مالی بانک های پذیرفته شده در بو.رس اوراق بهادار تهران می باشد.قلمرو مکانی این تحقیق بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی سال های بین 1392 تا 1400 بوده است.. بر اساس روش نمونه گیری 15 بانک شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. چنانچه طبقه بندی تحقیقات بر حسب هدف را مد نظر قرار دهیم، تحقیق حاضر در زمره تحقیقات کاربردی قرار دارد، این تحقیق بر حسب هدف کاربردی و براساس شیوه گردآوری داده ها، توصیفی– علت معلولی است. همچنین تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار ایویوز انجام شد.نتایج نشان حاصل شده از آزمون فرضیه های تحقیق نشان داد که،عوامل محیطی ، اجتماعی و شرکتی در پیش‌بینی درماندگی مالی بانک های پذیرفته شده در بو.رس اوراق بهادار تهران تاثیر گذار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات