تاثیر قدرت مدیرعامل بر احتمال پرداخت سود تقسیمی با در نظر گرفتن نقش نوسان جریان نقدی و سودآوری شرکت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران.

چکیده

هدف اصلی این پژوهش تاثیر قدرت مدیرعامل بر احتمال پرداخت سود تقسیمی با در نظر گرفتن نقش نوسان جریان نقدی و سودآوری شرکت می باشد. برای انجام پژوهش از اطلاعات 118 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال‌های 1393 تا 1400 استفاده شده که آزمون های آماری در نرم افزار Eviews 12 انجام شده است. برای آزمون فرضیه‌های این تحقیق و تعیین ارتباط بین متغیرهای مستقل و وابسته نیز از الگوهای اقتصادسنجی استفاده‌شده و فرضیه‌های مربوطه از روش رگرسیون چند متغیره پانل مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان داد که قدرت مدیر عامل با احتمال پرداخت سود رابطه منفی و معنادار دارد. از سوی دیگر کاهش سودآوری، رابطه قدرت مدیر عامل و احتمال پرداخت سود را تعدیل می کند. همچنین نوسان جریان نقدی بالا، رابطه قدرت مدیر عامل و احتمال پرداخت سود را تعدیل نمی کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات