تأثیر توانایی مدیریتی بر ریسک مالیات شرکت و اجتناب مالیاتی بلندمدت در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری، واحد ورامین- پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، پیشوا، ایران.

2 کارشناسی ارشد حسابداری، واحد ورامین- پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، پیشوا، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر توانایی مدیریتی بر ریسک مالیات شرکت و اجتناب مالیاتی بلندمدت در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هست. پژوهش حاضر از منظر نتیجه اجرای آن‌یک پژوهش کاربردی، از منظر هدف اجرا یک پژوهش تحلیلی (به روش همبستگی)، از منظر منطق اجرا یک پژوهش قیاسی - استقرایی و از منظر بعد زمانی، یک پژوهش طولی (پس رویدادی) است. در راستای هدف پژوهش، داده‌های مربوط به 180 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال‌های 1394 تا 1401 مورد بررسی قرار گرفت. برای آزمون فرضیه‌های از الگوی رگرسیون چند متغیره و نرم‌افزار ایویوز نسخه 13 استفاده شد. نتایج نشان داد که توانایی مدیریت باعث افزایش ریسک مالیاتی و اجتناب مالیاتی بلندمدت می‌شود. مدیران توانا بهتر می‌توانند تصمیمات تجاری خود را با استراتژی‌های مالیاتی منطبق سازند و به‌راحتی می‌توانند با توجه ‌به درک بالایی که از محیط عملیاتی شرکت دارند از فرصت‌های ایجاد شده برای برنامه‌ریزی مالیاتی در جهت بالا بردن بازدهی شرکت استفاده کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات