بررسی تاثیرمیزان مسئولیت‌ پذیری اجتماعی شرکت ها و اخلاق حرفه‌ای حسابرسان بر اثربخشی حسابرسی داخلی

نوع مقاله : توصیفی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.

2 دانشجوی دکتری حسابداری، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران.

چکیده

هدف از این پژوهش ، بررسی تاثیرمیزان مسئولیت‌ پذیری اجتماعی شرکت ها واخلاق حرفه‌ای حسابرسان براثربخشی حسابرسی داخلی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. روش تحقیق، توصیفی پیمایشی و گردآوری داده ها به صورت میدانی و از پرسشنامه استفاده گردید. جامعه آماری شامل مدیر عاملین و مدیران مالی وحسابداران و حسابرسان و بازرسان داخلی وروش نمونه گیری تصادفی ساده به تعداد 260 نفر انتخاب شدند. سپس برای آزمون فرضیه های تحقیق از مدل رگرسیونی و مدل معادلات ساختاری استفاده شده است. یافته های حاصل از تحقیق حاکی از آنست که میزان مسئولیت‌ پذیری اجتماعی شرکت ها واخلاق حرفه‌ای حسابرسان براثربخشی حسابرسی داخلی تاثیرگذاراست. بنابراین می توان نتیجه گرفت که اساس تغییرات مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها و اخلاق حرفه ای براثربخشی گزارشات حسابرسی داخلی در شرکت ها تبیین پذیر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات