دوره و شماره: دوره 6، شماره 82، مرداد 1402، صفحه 1-320 (تابستان جلد دوم) 
فناوری دیجیتال و گزارشگری مالی

صفحه 187-191

نصراله تختائی؛ محمد شلال نژاد؛ علی شلال نژاد


شماره‌های پیشین نشریه

تابستان جلد دوم
تابستان جلد اول
بهار جلد سوم
بهار جلد دوم
بهار جلد اول