تاثیر عدم قطعیت سیاست اقتصادی بر سرمایه‌گذاری شرکت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی ناصرخسرو، ساوه، ایران.

2 مدرس گروه حسابداری و مدیریت، موسسه آموزش عالی ناصرخسرو، ساوه، ایران.

3 استادیار گروه حسابداری، موسسه آموزش عالی ناصرخسرو، ساوه، ایران.

چکیده

هدف این پژوهش مطالعه‌ی تاثیر عدم قطعیت سیاست اقتصادی بر سرمایه‌گذاری شرکت می‌باشد. قابل ذکر است بازده زمانی در این پژوهش محدود به سال‌های 1391- 1400 می‌باشد، همچنین این پژوهش دارای یک فرضیه اصلی می‌باشد. پژوهش انجام شده از نظر نوع هدف جزء پژوهش‌های کاربردی است و روش پژوهش از نظر ماهیت و محتوایی همبستگی می‌باشد. انجام پژوهش در چارچوب استدلالات قیاسی- استقرایی صورت گرفته است و برای تجزیه و تحلیل فرضیه‌ها از تحلیل پانلی کمک گرفته شده است. نتایج بدست آمده نشان داد عدم قطعیت سیاست اقتصادی بر سرمایه‌گذاری شرکت تاثیر معکوس و معنی داری دارد؛ یعنی افزایش عدم قطعیت سیاست های اقتصادی سبب کاهش ورود جریانات نقدی به سمت سرمایه گذاری می شود .

کلیدواژه‌ها

موضوعات