بررسی روابط بین حسابداری ذهنی ، خودکارآمدی ، نگرش و رفتار مالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی امام جواد (ع)، یزد، ایران.

2 استادیار گروه حسابداری، موسسه آموزش عالی امام جواد (ع)، یزد، ایران.

چکیده

در دنیای امروز موضوع مالی رفتاری جزء یکی از مهمترین موضوعات مطرح در بحث مسائل مالی به شمار میرود زیرا این موضوعات بسط به جامعه ای به وسعت جهان دارد چرا که در هر جای این کره خاکی قابل قیاس و نتیجه گیری می باشد و هر فرد در هر منطقه ای از کره زمین با هر زبان و فرهنگی تابع این اعمال و رفتار خواهد بود. لذا با توجه به اهمیت موضوع، در پژوهش حاضر به بررسی روابط فیمابینی حسابداری ذهنی، خودکارآمدی مالی، نگرش مالی و رفتار مالی پرداخته شده است. جامعه آماری پژوهش، کارآفرینان شرکتهای مستقر در پارک علم و فناوری یزد در نظر گرفته شده اند و حجم نمونه ای برابر با 165کارآفرین با استفاده از فرمول کوکران تعیین گردید. این پژوهش به لحاظ هدف از نوع کاربردی و به لحاظ شیوه انجام از نوع توصیفی-همبستگی و به لحاظ شیوه گردآوری اطلاعات از نوع پیمایشی-مقطعی است. برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از پرسشنامه استاندارد استفاده شده است که برای بررسی روایی آن از آزمون روایی همگرا و واگرا و برای پایایی آن از آزمون آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان دهنده این است که بین حسابداری ذهنی و خودکارآمدی مالی و همچنین بین حسابداری ذهنی و نگرش مالی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. علاوه بر این، نتایج پژوهش حاکی از رابطه مثبت و معنی دار بین نگرش مالی و رفتار مالی است و حسابداری ذهنی بر رفتار مالی به واسطه نقش میانجی خودکارآمدی مالی و همچنین خودکارآمدی مالی بر رفتار مالی به واسطه نقش میانجی نگرش مالی، تأثیر مثبت و معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات