تاثیر عملکرد پایدار اجتماعی بر اجتناب مالیاتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه پیام نور استان فارس، مرکز اوز، اوز، ایران.

2 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی- بودجه و مالیه عمومی، دانشگاه پیام نور استان اصفهان، مرکز شاهین شهر، شاهین شهر، ایران.

چکیده

هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر عملکرد پایدار اجتماعی بر اجتناب مالیاتی است. پژوهش حاضر کاربردی و از بعد روش‌شناسی، همبستگی از نوع علّی (پس رویدادی) میباشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه‌گیری حذف سیستماتیک، 146 شرکت به‌عنوان نمونه پژوهش انتخاب‌شده و در دوره‌ زمانی 7 ساله بین سال‌های 1394 الی 1400 موردبررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ پژوهش نشان داد که شرکت‌هایی که از سطح بالاتری از عملکرد پایدار اجتماعی برخوردارند تمایل کمتری به اجتناب مالیاتی دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات