تاثیر ساختار کمیته حسابرسی بر ثبات بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری، دانشگاه شهاب دانش، قم، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه شهاب دانش، قم، ایران.

چکیده

کمیته حسابرسی جهت انجام نقش نظارتی و حفاظت از منافع سهامداران باید مستقل از مدیریت سازمان باشد از طرفی با توجه به اینکه کمیتۀ حسابرسی یکی از سازوکارهای راهبری شرکتی است، در رابطه با پایش و راهبری عملیات و کیفیت اطلاعات واحدهای تجاری نقش اساسی دارد. لذا اعضای کمیته حسابرسی اثر بخش، قادر خواهند بود مدیریت را در راستای کاهش ریسک هدایت نمایند. بر همین اساس این پژوهش به دنبال بررسی تاثیر ساختار کمیته حسابرسی بر ثبات بانکها است. در این پژوهش تعداد 13 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1400-1391 بررسی شده است. جهت آزمون فرضیه ها از مدل های رگرسیونی خطی پانلی استفاده شده، یافته های پژوهش نشان می دهد که تمامی شاخص های کمیته حسابرسی از جمله اندازه، استقلال و تخصص مالی کمیته حسابرسی بر ثبات بانک تاثیر مثبت و معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات