فناوری دیجیتال و گزارشگری مالی

نوع مقاله : توصیفی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری، واحد دزفول، دانشگاه آزاد اسلامی، دزفول، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، واحد دزفول، دانشگاه آزاد اسلامی، دزفول، ایران.

چکیده

امروزه حسابداران در محیطی فعالیت می کنند که مداوم در حال تغییر هستند. در علم حسابداری، طوری شده است که همیشه تاکید بر برنامه های آموزشی مستمر را دارند که همین موضوع باعث بهبود روش های آموزش می شود. در انجمن حسابداران امریکا در قرن 21 دو هدف اساسی را دنبال کردند که یکی از انها به بحث تغییر برنامه های آموزشی حسابداری با هدف استمرار یادگیری در طول زندگی و هدف دوم به الزام دانشجویان حسابداری در زمینه فناوری دیجیتال بوده است. بکار بردن این اهداف باعث افزایش سود، کاهش هزینه جایگزینی، صرفه جویی در زمان، بهبود کیفیت اطلاعات، عملکرد حرفه ای، رضایت کارکنان، افزایش قابلیت اعتماد، تسریع انتقال اطلاعات، افزایش موقعیت رقابت و ارائه خدمات مناسب تر و جدیدتر به مشتریان می شود که همه این موارد موجب تسهیل دیجیتالی سازی حسابداری، گزارشگری مالی و حسابرسی می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات