بررسی رابطه بین موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی و رفتارهای خریدار، نوآوری مبتنی بر مصرف کننده و مدیریت چرخه عمر محصول با نقش واسطه ای مدیریت بازخورد مشتری در آژانس های مسافرتی استان البرز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشجوی دکتری DBA مدیریت کسب و کار، سازمان مدیریت صنعتی، سمنان، ایران.

چکیده

هدف پژوهش، بررسی رابطه بین موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی و رفتارهای خریدار، نوآوری مبتنی بر مصرف کننده و مدیریت چرخه عمر محصول با نقش واسطه ای مدیریت بازخورد مشتری در آژانس های مسافرتی استان البرز می باشد. جامعه این پژوهش شامل 1000 نفر از مشتریان در آژانس های مسافرتی استان البرز می باشد. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان محاسبه شده و تعداد 278 نفر نمونه مورد استفاده قرارگرفته است. داده های لازم ازطریق پرسشنامه های استاندارد جمع آوری شده است.یافته های تحقیق نشان می دهدکه رفتارهای خریدار تأثیر مثبتی بر موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی دارد،رفتارهای خریدار تأثیر مثبتی بر مدیریت بازخورد مشتری دارد،مدیریت چرخه عمر محصول تأثیر مثبتی بر مدیریت بازخورد مشتری دارد،نوآوری مبتنی بر مصرف کننده تأثیر مثبتی بر مدیریت بازخورد مشتری دارد،نوآوری مبتنی بر مصرف کننده تأثیر مثبتی بر موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی دارد، مدیریت بازخورد مشتری تأثیر مثبتی بر موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی دارد،مدیریت بازخورد مشتری تأثیر رفتارهای خریدار، مدیریت چرخه عمر محصول و نوآوری مبتنی بر مصرف‌کننده را بر موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی واسطه می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات