بررسی تأثیر تنوع جنسیتی هیئت‌مدیره بر رشد پایدار شرکت و نقد شوندگی سهام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی ناصرخسرو، ساوه، ایران.

2 مدرس گروه حسابداری و مدیریت، موسسه آموزش عالی ناصرخسرو، ساوه، ایران.

چکیده

هدف این پژوهش به بررسی تأثیر تنوع جنسیتی هیئت‌مدیره بر رشد پایدار شرکت و نقد شوندگی سهام می‌پردازد. محدوده موردمطالعه برای این تحقیق شامل هشت سال، یعنی از سال‌های 1392 تا 1399 است. پژوهش در دسته تحقیقات کاربردی قرار دارد و در تقسیم‌بندی بر مبنای ماهیت در گروه تحقیقات همبستگی قرار می‌گیرد که بر اساس شیوه استقرایی به نتیجه‌گیری می‌پردازد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه تحقیق نشان داد تنوع جنسیتی هیئت‌مدیره بر رشد پایدار شرکت و نقد شوندگی سهام شرکت تأثیرگذار نیست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات