بررسی تاثیر سواد مالی، استرس مالی و خودکارآمدی مالی بر سلامت مالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری، موسسه آموزش عالی امام جواد (ع)، یزد، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی امام جواد (ع)، یزد، ایران.

چکیده

پژوهش پیشرو باهدف بررسی تأثیر سواد مالی، استرس مالی و خودکارآمدی مالی بر سلامت مالی، انجام پذیرفت. پژوهش از نظر ماهیت و روش، از نوع پژوهش‌های توصیفی - پیمایشی و از نظر هدف کاربردی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه دانشجویان مؤسسه آموزش عالی امام جواد (ع) یزد در سال 1401 در نظر گرفته شده که تعداد 306 نفر از طریق فرمول کوکران به‌عنوان حجم نمونه انتخاب گردید. روش نمونه‌گیری به‌صورت نمونه‌گیری در دسترس بوده و ابزار گردآوری داده‌ها پرسش‌نامه می‌باشد که برای سنجش سلامت مالی، سواد مالی و استرس مالی از پرسش‌نامه ایسلام و زکی (2019) و برای سنجش خودکارآمدی مالی از پرسش‌نامه لون (2011) استفاده شد. روایی (تحلیل عاملی تأییدی، روایی همگرا و واگرا) ابزار پژوهش، بررسی و مورد تأیید قرار گرفت و پایایی آن نیز با استفاده از آزمون ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی سنجیده شد و باتوجه‌به نتایج به‌دست‌آمده، می‌توان پایایی ابزار پژوهش را تأیید کرد. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از روش‌های آمار توصیفی و استنباطی با روش حداقل مربعات جزئی، به‌وسیله نرم‌افزارهای SPSS و SmartPLS انجام شد. نتایج کسب شده از این پژوهش نشان داد سواد مالی و خودکارآمدی مالی بر سلامت مالی دانشجویان تأثیر مستقیم و معناداری داشته؛ ولی استرس مالی بر سلامت مالی آنان تأثیری ندارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات