مطالعه تأثیر پاداش هیئت مدیره بر رابطه بین جریان نقد عملیاتی و هزینه‌های تحقیق و توسعه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه حسابداری، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.

چکیده

افزایش آگاهی مؤثر از دارایی‌های نامشهود (هزینه تحقیق و توسعه)، سبب اتخاذ تصمیم‌های بهتری در زمینه سرمایه‌گذاری در شرکت و کسب سود و عملکرد می‌شود. استراتژی‌های مورد استفاده برای هزینه‌های تحقیق و توسعه که مستلزم محدود کردن جریان اطلاعات شرکت به بازار سرمایه و سایر مراجع است، به مدیران اجازه می‌دهد از منابع شرکت، بدون امکان تشخیص، سوء‌استفاده کنند. هدف این پژوهش مطالعه تأثیر پاداش هیئت مدیره بر رابطه بین جریان نقد عملیاتی و هزینه‌های تحقیق و توسعه است. جامعه آماری پژوهش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه مورد مطالعه، شامل 140 شرکت پذیرفته شده طی سال‌های 1396 تا 1400 است. روش پژوهش توصیفی و از نظر ارتباط بین متغیرها ترکیبی از علی-همبستگی است و از نظر هدف کاربردی است. برای پردازش و آزمون فرضیه‌ها از روش رگرسیونی و داده‌های تابلویی و همچنین مدل اثرات ثابت استفاده شده است. نتایج به‌دست آمده حاصل از تجزیه‌وتحلیل داده‌ها نشان می‌دهد که پاداش هیئت مدیره بر رابطه بین جریان نقد عملیاتی و هزینه‌های تحقیق و توسعه تأثیر منفی و معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات