بررسی تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر عملکرد شرکتها با استفاده از نسبت کیوتوبین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حسابداری، دانشگاه پیام نور تهران غرب، تهران، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه پیام نور تهران غرب، تهران، ایران.

چکیده

پایه و اساس سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه، اطلاعات صادره از سوی شرکت‌هاست و چنان چه نحوه توزیع اطلاعات به‌صورت منصفانه و متقارن نباشد، عکس‌العمل سرمایه‌گذاران خلاف واقعیت خواهد بود و همین امر می‌تواند عملکرد شرکت را تحت تاثیر قرار دهد؛ بنابراین هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر عملکرد شرکت‌ها است. پژوهش حاضر کاربردی و از بعد روش‌شناسی، همبستگی از نوع علّی (پس رویدادی) می‌باشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه‌گیری حذف سیستماتیک، 131 شرکت در بازه زمانی 1391-1400 به‌عنوان نمونه پژوهش انتخاب‌شده است. جهت سنجش عدم تقارن اطلاعاتی از شیوه دامنه قیمت پیشنهادی خریدوفروش سهام و برای سنجش عملکرد شرکت از نسبت کیوتوبین استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌های پژوهش نشان داد که رابطه معکوس و معنادار بین عدم تقارن اطلاعاتی و عملکرد شرکت وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات