بررسی تاثیر میزان سرمایه فکری بر کسب مزیت رقابتی در صنعت بانکداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پسی دکتری، مدیریت بازرگانی- بازاریابی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 دکتری مدیریت بازرگانی- بازاریابی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر برای بررسی بررسی تاثیر میزان سرمایه فکری بر کسب مزیت رقابتی در صنعت بانکداری انجام شده است. روش تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت از نوع توصیفی-پیمایشی و از نظر روش جمع آوری داده ها از نوع میدانی است. جامعه آماری مورد مطالعه در این تحقیق شامل تمامی کارمندان بخش ستادی در بانک آینده در شهر تهران می باشد. برای جمع آوری داده های لازم از پرسشنامه وضعیت سرمایه فکری و مزیت رقابتی استفاده شده است. روایی ابزار اندازه گیری، با نظر متخصصین در بانک و تعدادی از اساتید مدیریت، بعد از برخی اصلاحات مورد تایید قرار گرفته است. برای اندازه گیری پایایی از روش آلفای کرونباخ استفاده و مورد تأیید قرار گرفت. برای تحلیل توصیفی داده ها، از جداول، نمودارها، شاخص های پراکندگی و برای تحلیل استنباطی فرضیه ها، در نرم افزار spss استفاده شد. در رابطه با فرضیه های تحقیق نتایج نشان داد که شاخص های رضایت مندی مشتری، یادگیری و رشد، فرایندهای داخلی و شاخص های مالی در بیمه مرکزی بخش صندوق تامین خسارت های بدنی در بهبود شاخص های عملکرد تأثیر دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات