مطالعه تأثیر ریسک تداوم فعالیت بر رابطه بین دوره تصدی حسابرس و هزینه‌های نمایندگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه حسابداری، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.

چکیده

با افزایش طول دوره تصدی حسابرسی، کیفیت حسابرسی نیز افزایش می‌یابد که به‌تبع، عدم‌اطمینان اطلاعاتی کاهش می‌یابد. کیفیت حسابرسی بر عدم تقارن اطلاعاتی بین معامله‌گران اثر می‌گذارد که نتیجه آن افزایش کیفیت گزارشگری مالی شرکت و در نهایت کاهش هزینه‌های نمایندگی در شرکت است. هدف این پژوهش مطالعه تأثیر ریسک تداوم فعالیت بر رابطه بین دوره تصدی حسابرس و هزینه‌های نمایندگی است. جامعه آماری پژوهش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه مورد مطالعه، شامل 140 شرکت پذیرفته شده طی سال‌های 1396 تا 1400 است. روش پژوهش توصیفی و از نظر ارتباط بین متغیرها ترکیبی از علی-همبستگی است و از نظر هدف کاربردی است. برای پردازش و آزمون فرضیه‌ها از روش رگرسیونی و داده‌های تابلویی و همچنین مدل اثرات ثابت استفاده شده است. نتایج حاصل از تجزیه‌وتحلیل مدل پژوهش نشان داد که ریسک تداوم فعالیت بر رابطه بین دوره تصدی حسابرس و هزینه‌های نمایندگی تأثیر منفی و معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات