تاثیر ویژگی‌های رئیس کمیته حسابرسی بر افشای مشارکت‌های اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری، موسسه آموزش عالی پرندک، ساوه، ایران.

2 کارشناسی ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی پرندک، ساوه، ایران.

چکیده

مسئولیت اجتماعی شرکتی در چند دهه گذشته توجه محققان، سرمایه‌گذاران، قانون‌گذاران و سایر ذینفعان را به خود جلب کرده است. در سال‌های اخیر، درخواست‌های فزاینده‌ای از شرکت‌ها برای توجه بیشتر به مسائل اجتماعی، زیست‌محیطی و اخلاقی وجود داشته است. درواقع تقاضا برای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های اجتماعی در سال‌های اخیر به‌شدت افزایش پیداکرده است. بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر ویژگی‌های رئیس کمیته حسابرسی بر افشای مشارکت‌های اجتماعی می‌باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت تحلیلی می‌باشد. برای جمع‌آوری داده‌های آن از صورت‌های مالی شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران و برای تحلیل آن‌ها از نرم‌افزار ایویوز نسخه 10 استفاده‌شده است. نمونه آماری پژوهش 105 شرکت از شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1396 الی 1400 می‌باشد. یافته‌های پژوهش حاضر نشان می‌دهد که استقلال رئیس کمیته حسابرسی تأثیر مثبت و معناداری بر افشای مسئولیت‌های اجتماعی دارد. همچنین دوره تصدی و تخصص رئیس کمیته حسابرسی نیز تأثیر مثبت و معناداری بر افشای مسئولیت‌های اجتماعی دارند. این یافته‌ها حاکی از آن است که ویژگی‌های رئیس کمیته حسابرسی عامل مؤثری در بهبود افشای مسئولیت‌های اجتماعی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات