تاثیر کنترل خانواده، تضادهای نمایندگی، دارایی های نقدی شرکت بر ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری، واحد صوفیان، دانشگاه آزاد اسلامی، صوفیان، ایران.

2 کارشناسی ارشد حسابداری، واحد صوفیان، دانشگاه آزاد اسلامی، صوفیان، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی رابطه کنترل خانواده، تضادهای نمایندگی، دارایی های نقدی شرکت و ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. این پژوهش از نظر ماهیت و روش توصیفی و از نظر هدف، یک پژوهش کاربردی بوده و از آنجایی که در پژوهش حاضر وضعیت موجود متغیرها با استفاده از جمع آوری اطلاعات، از طریق اطلاعات گذشته مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است، در ردیف مطالعات توصیفی و از نوع پس رویدادی گنجانده می شود. در مسیر انجام این پژوهش، دو فرضیه تدوین و 113 شرکت از طریق نمونه گیری به روش حذف سیستماتیک برای دوره زمانی 7 ساله بین 1395 تا 1401 انتخاب شده و داده های مربوط به متغیرهای پژوهش بعد از گردآوری در نرم افزار اکسل با استفاده از نرم افزار آماری ایویوز نسخه 10 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمون فرضیات نشان داد: بین کنترل خانواده، تضادهای نمایندگی و دارایی های نقدی شرکت با ارزش شرکت رابطه مستقیم معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات