تاثیر حاکمیت شرکتی و برخی ویژگی های شرکت بر به هنگام بودن صورت های مالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه فنی حرفه ای، آموزشکده فنی حرفه ای دختران، اقلید، ایران.

2 گروه حسابداری دانشگاه فنی حرفه ای، آموزشکده فنی حرفه ای دختران، اقلید، ایران.

چکیده

با توجه به اینکه نظام حاکمیت شرکتی به عنوان یک مکانیزم مهم در بازداری از ارائه اطلاعات غلط مالی مورد توجه می‌باشد.تمرکز مالکیت و به‌روزرسانی گزارش‌های مالی به موقع یک عنصر بسیار مهم است. چرا که اطلاعات زمانی برای کاربران مفید می باشد که در فرآیند تصمیم گیری بموقع در دسترس آنها باشد.که با توجه به قابل اتکا و اعتماد بودن صورت های مالی تصمیم گیری مالی خود اتخاذ نمایند.بر این اساس در این مقاله بررسی حاکمیت شرکتی و برخی ویژگی های شرکت بر موقع بودن صورت های مالی می پردازد. به منظور دستیابی به هدف کلی پژوهش دوازده فرضیه تدوین جامعه آماری در این پژوهش، شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران از ابتدای سال 1397 تا پایان سال 1401 به مدت پنج سال بوده است. برای دستیابی به نتایج قابل اتکا، شرکت‌هایی که پس از سال 1397 وارد بورس شده یا در طی دوره پژوهش از بورس خارج شده‌اند در جامعه آماری قرار نگرفتند. افزون بر این، برای حصول به نمونه آماری مطلوب از روش حذف سیستماتیک استفاده شده است. تعداد نمونه آماری پژوهش 110 شرکت برآورد گردید. نتایج حاصل دال بر تأیید فرضیه‌های اول، سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم، نهم، یازدهم داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات