تاثیر حاکمیت شرکتی بر رابطه بین عملکرد پایداری شرکت و سیاست های تقسیم سود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری، واحد شهرقدس، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرقدس، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، واحد شهرقدس، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرقدس، ایران.

چکیده

توجه به مشارکت‌های اجتماعی اخیراً در پژوهش‌های تجربی و ادبیات نظری توجه زیادی را به خود جلب کرده است. در دهه اخیر توجه شرکت‌ها از بیشینه‌سازی ثروت سهامداران به سمت توجه به منافع تمامی ذینفعان سوق پیداکرده است. مشارکت‌های اجتماعی می‌تواند به جلب اعتماد جامعه و همچنین کاهش ریسک شرکت و بهبود حسن شهرت شرکت منتج گردد. از این رو، هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی و درماندگی مالی بر رابطه بین عملکرد پایداری شرکت و سیاست‌های تقسیم سود است. است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت تحلیلی می‌باشد. برای جمع‌آوری داده‌های آن از صورت‌های مالی شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران و برای تحلیل آن ها از نرم افزار ایویوز نسخه 10 استفاده‌شده است. نمونه آماری پژوهش 105 شرکت از شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1395 الی 1400 می‌باشد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که با بین عملکرد پایداری و سیاست های تقسیم سود رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. اندازه هیات مدیره منجر به تضعیف رابطه یاد شده می شوند. استقلال هیات مدیره و دوگانگی وظایف مدیرعامل نیز تاثیر معناداری بر رابطه یاد شده ندارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات