جایگاه پاسخگویی در بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد

نوع مقاله : توصیفی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران.

2 گروه حسابداری، دانشگاه فنی و حرفه ای، تهران، ایران.

3 دانشجوی دکتری حسابداری، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران.

چکیده

پاسخگویی در بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد نقش مهمی دارد. در این پژوهش به بررسی جایگاه پاسخگویی در بودجه-ریزی مبتنی بر عملکرد می‌پردازیم. این مقاله به بررسی نقش و اهمیت پاسخگویی در بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد می‌پردازد. ابتدا، مفهوم بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و اهداف آن مورد بررسی قرار می‌گیرد. سپس، نقش پاسخگویی در ارزیابی عملکرد و پیشرفت در رسیدن به اهداف بودجه‌ای تشریح می‌شود. در ادامه، پاسخگویی به عنوان یک ابزار برای تحلیل اختلافات بین عملکرد و بودجه مورد بررسی قرار می‌گیرد. تحلیل این اختلافات کمک می‌کند تا دلایل عدم تطابق شناسایی شده و تصمیمات مناسب برای بهبود عملکرد اتخاذ شوند. بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد یک فرآیند است که در آن بر اساس اهداف و اقدامات مشخص، بودجه ها تعیین می‌شوند و سپس عملکرد و پیشرفت در رسیدن به اهداف ارزیابی می‌شوند.در این فرآیند، پاسخگویی به معنای تحلیل و ارزیابی نتایج و عملکرد براساس بودجه‌های تعیین شده است. با این رویکرد، جایگاه پاسخگویی می‌تواند شامل موارد: 1- ارزیابی عملکرد 2- تحلیل اختلافات 3- گزارشگری و 4- بهسازی بودجه باشد. در صورتی که نتایج نشان دهد بودجه‌ها نیاز به بهسازی و تغییر دارند، پاسخگویی شامل ارائه پیشنهادات و توصیه‌ها برای بهبود بودجه‌ریزی و تغییرات لازم است. بهبود و تغییرات لازم در بودجه‌ها، با استفاده از پاسخگویی مناسب و ارائه پیشنهادات مناسب، می‌تواند به بهبود کارایی و تحقق اهداف بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد کمک کند. با تحلیل جایگاه پاسخگویی در بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، می‌توان بهبود فرآیند بودجه‌بندی و دستیابی به اهداف سازمان را تسهیل کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات