بررسی تاثیر حسابداری سبز در هوشمند سازی و توسعه پایدار شهری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد مدعو گروه حسابداری، واحد سروستان، دانشگاه آزاد اسلامی، سروستان، ایران. (نویسنده مسئول)

2 استادیار گروه حسابداری، واحد سروستان، دانشگاه آزاد اسلامی، سروستان، ایران.

چکیده

رشد فزاینده جمعیت جهان و گرایش عمده به سوی شهر نشینی، آثار فاجعه آمیزی بر محیط و فضاهای شهری داشته است. این پژوهش با هدف صرفه جویی در منابع، زمان و انرژی در شهرها، به تبیین مفهوم حسابداری سبز در سازمان و تاثیر آن برهوشمند سازی و توسعه پایدار شهری و حفاظت از محیط زیست انجام می گیرد. جامعه آماری این پژوهش کارکنان شهرداری شهر جدید صدرا می باشد که تعداد 340 تن برآورد شد که نمونه مورد استفاده تعداد 181 نفر مشخص گردید ولی به دلیل اینکه تمامی پرسشنامه ها ممکن است کامل و درست پر نشود تعداد 230 پرسشنامه توزیع و در نهایت تعداد 208 پرسشنامه قابل استفاده برای تجزیه و تحلیل فرضیات مورد استفاده قرار گرفت؛ و نتایج تجزیه تحلیل با استفاده از نرم افزار لیزرل مورد بررسی قرار گرفت. یافته های این تحقیق نشان میدهد نیاز و هزینه اصلی شهرهای هوشمند، ایجاد زیرساخت های شهری گسترده ای است که نه تنها از منظر اقتصادی سودآوری و بهینه سازی را به همراه دارند، بلکه کیفیت زندگی شهروندان را به طور مطلوب ارتقاء می دهند که این موارد باعث استفاده و بهره بیشتر سازمان ها از حسابداری سبز می شود از بررسی جدول نهایی که نتایج تحقیق در آن منعکس شده است مشاهده می شود که حسابداری سبز بر هوشمندسازی شهر جدید صدرا تاثیر مثبت و معنی دار دارد همچنین حسابداری سبز بر توسعه پایدار شهری تاثیر معنی دار و مثبت دارد و از سوی دیگر هوشمندسازی شهری بر توسعه پایدار شهری رابطه معنی دار و مثبت دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات