بررسی رابطه مسئولیت پذیری اجتماعی و هزینه حقوق صاحبان سهام با توجه به نقش میانجیگری ریسک عملیاتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حسابداری، موسسه آموزش عالی رسام، کرج، ایران.

2 کارشناسی ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی رسام، ساوه، ایران.

چکیده

مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکتی به یک دغدغه مهم در مدیریت شرکت‌ها در سراسر دنیا تبدیل شده است و به طور گسترده‌ای نیز در بازارهای نوظهور اجرا می‌شود. از این رو با بررسی پیامدهای اقتصادی فعالیت‌های مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت‌ها و سازوکارهای اساسی آن می‌توان دلیل توجه شرکت‌ها به مسئولیت‌پذیری اجتماعی را پیدا کرد. در این راستا این مطالعه به بررسی رابطه مسئولیت پذیری اجتماعی و هزینه حقوق صاحبان سهام با توجه به نقش میانجیگری ریسک عملیاتی پرداخته است. مطالعه حاضر یک پژوهش توصیفی همبستگی محسوب می‌شود. در این مطالعه با گردآوری داده‌های نمونه‌ای مشتمل بر 153 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1392 تا 1399 به ارزیابی روابط پرداخته شده است. داده‌های مورد نیاز از صورت‌های مالی حسابرسی شده و گزارش‌های عملکرد سالانه که در سایت کدال و آرشیو بورس اوراق بهادار تهران موجود است، گردآوری شده‌اند. به منظور آزمون فرضیه‌ها پس از اجرای تکنیک‌های اقتصادسنجی انتخاب مدل، از رگرسیون اثرات ثابت و به منظور آزمون فرضیه میانجیگری از شروط بارون و کنی و آزمون سوبل استفاده شده است. همچنین، نرم‌افزار آماری ایویوز برای آزمون فرضیه‌ها مورد استفاده قرار گرفته است. یافته‌های این مطالعه نشان می‌دهد که مسئولیت‌پذیری اجتماعی تاثیر منفی و معناداری بر هزینه حقوق صاحبان سهام و ریسک عملیاتی شرکت‌ها دارد و همچنین ریسک عملیاتی به طور کامل و معناداری تاثیر مسئولیت‌پذیری اجتماعی بر هزینه حقوق صاحبان سهام را میانجیگری می‌کند؛ به این معنا که مسئولیت‌پذیری اجتماعی از طریق کاهش ریسک عملیاتی، منجر به کاهش هزینه حقوق صاحبان سهام می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات