بررسی تاثیر اعتمادبه‌نفس مدیران و تصدی حسابرس بر حق‌الزحمه حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مهندسی مالی و مدیریت ریسک، مؤسسه آموزش عالی راهبرد شمال، رشت، ایران.

2 استادیار گروه حسابداری و مدیریت، مؤسسه آموزش عالی راهبرد شمال، رشت، ایران.

3 استادیار گروه مهندسی مالی و حسابداری، مؤسسه آموزش عالی راهبرد شمال، رشت، ایران.

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر اعتمادبه‌نفس مدیران و تصدی حسابرس بر حق‌الزحمه حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. جهت انجام این پژوهش تعداد 116 شرکت برای یک دوره 7 ساله بین سال‌های 1392 تا 1398 در بورس اوراق بهادار تهران به‌عنوان جامعه آماری بررسی گردید. فرضیات پژوهش با استفاده از روش رگرسیون پانل دیتا و رگرسیون ترکیبی در نرم‌افزار EViews10 تجزیه‌وتحلیل گردید. نتایج حاصل از تحلیل فرضیه‌ها با استفاده از روش تخمین حداقل مربعات تعمیم‌یافته نشان داد که در سطح اطمینان 95 درصد اعتمادبه‌نفس کاذب مدیرعامل تأثیر معناداری بر حق‌الزحمه حسابرسی شرکت ندارد. تصدی حسابرس تأثیر مثبت و معناداری بر حق‌الزحمه حسابرسی شرکت دارد، لذا با افزایش تصدی حسابرس، حق‌الزحمه حسابرسی شرکت افزایش می‌یابد. تصدی حسابرس بر رابطه میان اعتمادبه‌نفس کاذب مدیرعامل و حق‌الزحمه حسابرسی شرکت نقش تعدیل‌کننده ندارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات