سنجش سواد مالی کارکنان شرکت توزیع برق یزد و رابطه آن با رفاه مالی، جسمی و ذهنی آن ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی امام جواد (ع)، یزد، ایران.

2 دانشیار گروه حسابداری، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران.

3 استادیار گروه حسابداری، موسسه آموزش عالی امام جواد (ع)، یزد، ایران.

چکیده

نیاز به دستیابی به سطحی از رفاه یکی از اهداف اصلی مردم جامعه به حساب آمده که بخش مهمی از آن تحت تاثیر مسائل و امور مالی می‌باشد. شرایط مالی زندگی جاری و آینده افراد را در موقعیت‌های شغلی مختلف شامل می‌شود و این مسئله آن‌ها را وادار می‌نماید تا به واسطه مدیریت بهینه و کارآمد منابع مالی خود بتوانند علاوه بر تامین رفاه مالی خود تا حدی از میزان دغدغه‌ها و نگرانی‌های ذهنی و فشارهای جسمی که ممکن است به خاطر مشکلات مالی ایجاد شوند، بکاهند. سواد و دانش مالی افراد پیش‌آیندی برای رفاه افراد از جنبه‌های مختلف بوده به این دلیل که به آن‌ها در درک مسائل و امور مالی و انجام اقدامات درست در موقعیت کمک می‌کند. بر همین اساس؛ هدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه بین سواد مالی با رفاه مالی، جسمی و ذهنی می‌باشد. این پژوهش از حیث هدف کاربردی و از جهت ماهیت و روش پژوهش به شکل توصیفی از نوع همبستگی و به صورت پیمایشی با رویکرد کتابخانه‌ای-میدانی است. جامعه آماری این پژوهش شامل شامل کارکنان شرکت توزیع برق یزد بوده که تعداد 175 نفر بر اساس قاعده 5 برابری تعداد سنجه‌های پرسشنامه و با روش نمونه‌گیری در دسترس در این تحقیق مشارکت داشته‌اند. ابزار پژوهش جهت گردآوری داده‌ها، پرسشنامه استاندارد برگرفته از منابع معتبر بوده و تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزار SPSS22 و آزمون فرضیه‌ها با تکنیک مدل‌سازی معادلات ساختاری و نرم افزار AMOS انجام شده ‌است. یافته‌های این پژوهش گویای این است که سواد مالی بر رفاه مالی رابطه معنادار و مثبتی دارد. سواد مالی بر رفاه جسمی تاثیر مثبت و معناداری دارد. رابطه معنادار و مثبتی بین سواد مالی و رفاه ذهنی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات